Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Dataskyddsbeskrivning för äktenskapsförordsärenden

I Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register som bildas av registret över äktenskapsförordsärenden och Årskatalogerna för Officiella tidningen 1930–1978 har införts uppgifter om registrerade äktenskapsförord i enlighet med bestämmelserna i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifterna ur Årskatalogerna för Officiella tidningen 1930–1978 innehåller registrerade äktenskapsförord från den tidpunkten i digitaliserad form. Från och med 1979 har uppgifterna sparats i elektronisk form. Syftet med registret är att sätta i kraft rättsverkningarna av handlingarna och offentliggöra uppgifterna.

I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.

Registrets namn

Register som bildas av registret över äktenskapsförordsärenden och Årskatalogerna för Officiella tidningen 1930–1978

Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Registret förs för att sätta i kraft rättsverkningarna av att handlingar lämnas in för registrering och registreras samt för att offentliggöra uppgifterna.

I registret över äktenskapsförordsärenden sparas uppgifter om följande handlingar i enlighet med äktenskaps-lagen (243/1929):

  1. anmälan om uteslutande av giftorätt enligt 35 § 4 mom.,
  2. äktenskapsförordnande enligt 43 § 1 mom.,
  3. avvittringshandling enligt 104 § 2 mom. samt
  4. avtal enligt 135 § 2 och 3 mom.

Personuppgifterna i registret över äktenskapsförordsärenden behandlas enligt artikel 6 i EU:s allmänna data-skyddsförordning. Personuppgifterna behandlas som en del av de lagstadgade tjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Bestämmelser om registret över äktenskapsförordsärenden finns i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Förvaringstid för personuppgifter som ingår i personregistret

Uppgifter som sparats i registret förvaras i huvudsak varaktigt (lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).

Registrets datainnehåll

I registret sparas:

  1. makarnas namn och personbeteckning och födelsetid om personbeteckning saknas,
  2. makarnas hemkommuner eller boendestater,
  3. datum då äktenskapet ingåtts,
  4. typen av handling och datum,
  5. datum då anmälan mottagits samt
  6. registermyndighetens namn, registreringsdatum för handling och ärendets identifieringsuppgifter.

Dessutom sparas i registret uppgifter från befolkningsdatasystemet om datumet då äktenskapet upplöses och grunden för upplösning samt ändring av makas namn.

Källor som i regel används för registret

Uppgifter fås utifrån anmälningsmöjlighet som stadgas i lagen från privata medborgare. Anmälan till registret för äktenskapsförordsärenden kan göras av maka eller förlovad. En anmälan om avvittringshandling kan även göras av arvingar.
I befolkningsdatasystemet finns uppgifter om dagen för upplösning av äktenskap och orsaken till upplösningen samt om ändring av en makes eller makas namn.

Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare av uppgifter

Uppgifterna i registret är offentliga. Tillåtelse att överlåta uppgifterna av en teknisk användningsanslutning kan beviljas statlig eller kommunal myndighet, sammanslutning eller näringsidkare, som i sin verksamhet be-höver registrets uppgifter löpande för ett godtagbart ändamål.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU/EES-området.

Principer för skydd av registret

Datasystemen är skyddade genom identitetskontroll. Servrarna kan endast nås från statens interna nätverk. Personuppgifterna skyddas dessutom genom passerkontroll, användningskontroll samt anvisningar för behandling av personuppgifterna.

Eventuellt automatiskt beslutsfattande och profilering

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifterna i personregistret.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du och din organisation har rätt att be den personuppgiftsansvarige om tillgång till dina egna eller organisat-ionens uppgifter för att granska de uppgifter som finns om er i registret. Dessutom har du rätt att kontrollera att det inte finns uppgifter om dig eller din organisation i registret. Skicka in begäran skriftligt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas registratorskontor. Var beredd att bevisa din identitet.

Du får uppgifterna inom en månad. Om uppgifterna av motiverade skäl inte kan levereras inom denna tid, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förlänga tidsfristen med högst två månader. I detta fall får du en anmälning om dröjsmålet.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Du har rätt att yrka på att dina personuppgifter ska rättas. Lämna in ett skriftligt yrkande till kontaktpersonen för registret (punkt 2 Personuppgiftsansvarig och kontaktperson). I yrkandet på rättelse ska du nämna vilken uppgift som ska rättas och exakt vilken ändring du vill göra eller ange vilka kompletterande uppgifter du vill ha införda i registret. Din identitet kontrolleras när du yrkar på rättelse.

Du har inte rätt att kräva ändringar i händelseuppgifterna samt i avslutade eller raderade fullmakter och full-maktsbegäran.

Begränsningar till den registrerades rättigheter angående behandling av personuppgifter

Merparten av tjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata grundar sig på iakttagande av myndighetens lagstadgade skyldighet eller på utövande av offentlig makt. I dessa fall har du inte rätt att kräva att dina uppgifter tas bort eller överförs till ett annat system.

Du har inte rätt att be om att dina uppgifter tas bort från registret, eftersom behandlingen av uppgifterna grun-dar sig på lagen. Av samma anledning har du inte heller rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifterna.

De registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information erbjuds av dataombudsmannens byrå.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15