Dataskyddsbeskrivning för registret över förmyndarskapsärenden

Statens ämbetsverk på Åland för ett register över förmynderskapsärenden. Ur registret ges uppgifter bland annat i form av intyg, av vilka framgår om en intressebevakare har förordnats för en person eller om personens handlingsbehörighet har begränsats.

I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.

Registrets namn

Register över förmynderskapsärenden

Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Syftet med registret över förmynderskapsärenden är att övervaka intressebevakarnas verksamhet och trygga tredje mans rätt. I registret införs uppgifter om intressebevakning och begränsad handlingsbehörighet med stöd av lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007).

Personuppgifterna i registret över förmynderskapsärenden behandlas enligt artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifterna behandlas som en del av de lagstadgade tjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Bestämmelser om registret över förmynderskapsärenden finns i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret

över förmynderskapsärenden (238/2011) samt i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) och statsrådets förordning om intressebevakningsfullmakt (942/2007).

Förvaringstid för personuppgifter som ingår i personregistret

Uppgifter som registrerats i registret över förmynderskapsärenden ska förvaras tio år från att intressebevakningen/förmyndarskapsfullmakten avslutats. Förmyndarförordningen, 68 §. Lagen om intressebevakningsfullmakt 27 §.

Registrets datainnehåll

Om intressebevakning noteras i registret över förmynderskapsärenden:

 • Namnet på personen som intressebevakas (huvudman), personbeteckning, adress och hemkommun
 • Tidpunkten då intressebevakningen inleds
 • Intressebevakarens namn, personbeteckning och adress
 • Om intressebevakarens uppgift baseras på beslut i domstol eller förmyndarskapsmyndighet, datumet då uppgiften inleds
 • Intressebevakarens uppdrag
 • Slutdatum för intressebevakarens uppgift, om intressebevakarens utfärdats till sin uppgift för en utsatt tid;
 • Information huruvida huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats
 • Om huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats, uppgift om hur handlingsfriheten begränsats och från vilket datum
 • Uppgift om vilken myndighet som gett ett beslut om förordnande av intressebevakare, intressebevaka-rens uppgift eller begränsande av handlingsbehörighet och vilket datum
 • Intressebevakarna övervakas av förmyndarmyndigheten
 • Sådana uppgifter om registrering som behövs för registerföringen och användningen av registret.
 • Om intressebevakningsfullmakten noteras i registret över förmynderskapsärenden:
 • Namnet på den som ger fullmakt, adress och hemkommun samt personbeteckning eller födelsetid om personbeteckning saknas
 • Namnet på den som fullmakten gäller, adress samt personbeteckning eller födelsetid om personbeteckning saknas
 • Start- och slutdatum för uppdraget samt grunden för att uppdraget inleds och avslutas
 • Uppgift om vilken myndighet som bestyrkt intressebevakningsfullmakten
 • Förmyndarmyndigheten, som övervakar den som fått fullmakt

Källor som i regel används för registret

Domstolarna meddelar beslut om intressebevakning i enlighet med 65 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Beslut om intressebevakning som fattats av förmyndarmyndigheten ska enligt ovan nämnda lag införas i registret över förmynderskapsärenden. Dessutom ska fullmakter som fastställts av förmyndarmyndigheten enligt 27 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) antecknas i registret över förmynderskapsärenden.

Till registret över förmynderskapsärenden överförs från befolkningsdatasystemet (BDS) personuppgifter och övriga uppgifter jämte ändringar i dem som behövs för att upprätthålla registret.

Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare av uppgifter

Domstolar som i enlighet med lagen om förmyndarskap (442/1999) 55 § ska meddela om intressebevakningsbeslut till förmyndarskapsmyndighet som övervakar intressebevakare. Beslutet ska registreras i registret för förmynderskapsärenden.

Förmyndarskapsmyndigheten vars intressebevakningsbeslut enigt nämnda lag och då fullmakten styrks ska enligt lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) 27 § registreras i registret över förmynderskapsärenden.

I registret över förmynderskapsärenden överförs från befolkningsdatasystemet person- och övriga uppgifter som behövs för registret samt ändringar i dessa. Statens ämbetsverk på Åland lämnar ut uppgifter till följande myndigheter: FPA, Keva och Skatteförvaltningen.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter kan överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen.

Principer för skydd av registret

Datasystemen är skyddade genom identitetskontroll. Servrarna kan endast nås från statens interna nätverk. Personuppgifterna skyddas dessutom genom passerkontroll, användningskontroll samt anvisningar för behandling av personuppgifterna.

Eventuellt automatiskt beslutsfattande och profilering

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifterna i personregistret.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att be den personuppgiftsansvarige om tillgång till dina uppgifter för att granska de uppgifter som finns om er i registret. Dessutom har du rätt att kontrollera att det inte finns uppgifter om dig eller din organisation i registret. Skicka begäran in skriftligt till Statens ämbetsverk på Åland registratorskontor. Var beredd att bevisa din identitet.

Du får uppgifterna inom en månad. Om uppgifterna av motiverade skäl inte kan levereras inom denna tid kan Statens ämbetsverk på Åland förlänga tidsfristen med högst två månader. I detta fall får du en anmälning om dröjsmålet.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Du har rätt att yrka på att dina personuppgifter ska rättas. Lämna in ett skriftligt yrkande till kontaktpersonen för registret (punkt 2 Personuppgiftsansvarig och kontaktperson). I yrkandet på rättelse ska du nämna vilken uppgift som ska rättas och exakt vilken ändring du vill göra eller ange vilka kompletterande uppgifter du vill ha införda i registret. Din identitet kontrolleras när du yrkar på rättelse.

Du har inte rätt att kräva ändringar i händelseuppgifterna samt i avslutade eller raderade fullmakter och full-maktsbegäran.

Begränsningar till den registrerades rättigheter angående behandling av personuppgifter

Merparten av tjänsterna vid Statens ämbetsverk på Åland grundar sig på iakttagande av myndighetens lagstadgade skyldighet eller på utövande av offentlig makt. I dessa fall har du inte rätt att kräva att dina uppgifter tas bort eller överförs till ett annat system.

Du har inte rätt att be om att dina uppgifter tas bort från registret, eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Av samma anledning har du inte heller rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifterna.

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information erbjuds av dataombudsmannens byrå.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15