Dataskyddsbeskrivning för registret över gåvoärenden

Statens ämbetsverk på Åland för ett register över gåvoärenden, i vilket införs uppgifter ur anmälningar om gåvor av lös egendom som avses i 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947). Syftet med registret är att sätta i kraft rättsverkningarna av handlingarna och offentliggöra uppgifterna.

I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.

Registrets namn

Registret över gåvoärenden

Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Registret förs för sättande i kraft av rättsverkningarna i anslutning till inlämnande för registrering av anmälningar samt för offentliggörande av uppgifterna. I registret över gåvoärenden sparas uppgifter om meddelanden om gåvor som gäller gåvor med lösören enligt lagen om gåvoutfästelser (625/1947) 6 §.

Personuppgifterna i registret över gåvoärenden behandlas enligt artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifterna behandlas som en del av de lagstadgade tjänsterna vid Statens ämbetsverk på Åland. Bestämmelser om registret över gåvoärenden finns i lagen om gåvoutfästelser (625/1947).

Förvaringstid för personuppgifter som ingår i personregistret

Uppgifterna i registret förvaras varaktigt (lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

Registrets datainnehåll

I registret lagras:

  1. gåvogivarens namn och personbeteckning eller, om den saknas, gåvogivarens födelsetid
  2. gåvomottagarens namn och personbeteckning eller födelsetid om personbeteckning saknas
  3. gåvogivarens hemkommun eller den stat där gåvogivaren är bosatt
  4. föremålet för gåvan
  5. tidpunkten för gåvan
  6. datum för mottagande av anmälan samt
  7. namn på verksamhetsstället inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller vid Statens ämbetsverk på Åland, dagen för registreringsanmälan och identifieringsuppgifter för ärendet.

I registret införs dessutom de uppgifter som ur befolkningsdatasystemet framgår om ändring av gåvogivarens eller gåvotagarens namn.

Källor som i regel används för registret

Uppgifter fås utifrån lagstadgad anmälningsmöjlighet från enskilda medborgare. En anmälan om gåva kan göras av gåvogivare eller gåvomottagare genom att anmälan den till magistraten skriftligt.

I befolkningsdatasystemet finns uppgifter om ändring av en gåvogivares eller gåvomottagares namn.

Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare av uppgifter

Uppgifterna i registret är offentliga. Tillstånd att överlåta uppgifter via en teknisk användningsförbindelse kan beviljas statlig eller kommunal myndighet, sammanslutning eller näringsidkare som i sin verksamhet behöver registrets uppgifter för godtagbart ändamål. För närvarande överlämnas uppgifter till Suomen Asiakastieto och Kauppalehti.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU/EES-området.

Principer för skydd av registret

Datasystemen är skyddade genom identitetskontroll. Servrarna kan endast nås från statens interna nätverk. Personuppgifterna skyddas dessutom genom passerkontroll, användningskontroll samt anvisningar för behandling av personuppgifterna.

Eventuellt automatiskt beslutsfattande och profilering

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifterna i personregistret.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att be den personuppgiftsansvarige om tillgång till dina uppgifter för att granska de uppgifter som finns om dig i registret. Dessutom har du rätt att kontrollera att det inte finns uppgifter om dig eller din organisation i registret. Skicka begäran in skriftligt till Statens ämbetsverks på Åland registratorskontor. Var beredd att bevisa din identitet.

Du får uppgifterna inom en månad. Om uppgifterna av motiverade skäl inte kan levereras inom denna tid kan Statens ämbetsverk på Åland förlänga tidsfristen med högst två månader. I detta fall får du en anmälning om dröjsmålet.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Du har rätt att yrka på att dina personuppgifter ska rättas. Lämna in ett skriftligt yrkande till kontaktpersonen för registret (punkt 2 Personuppgiftsansvarig och kontaktperson). I yrkandet på rättelse ska du nämna vilken uppgift som ska rättas och exakt vilken ändring du vill göra eller ange vilka kompletterande uppgifter du vill ha införda i registret. Din identitet kontrolleras när du yrkar på rättelse.

Du har inte rätt att kräva ändringar i händelseuppgifterna samt i avslutade eller raderade fullmakter och fullmaktsbegäran.

Begränsningar till den registrerades rättigheter angående behandling av personuppgifter

Merparten av tjänsterna vid Statens ämbetsverk på Åland grundar sig på iakttagande av myndighetens lagstadgade skyldighet eller på utövande av offentlig makt. I dessa fall har du inte rätt att kräva att dina uppgifter tas bort eller överförs till ett annat system.

Du har inte rätt att be om att dina uppgifter tas bort från registret, eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Av samma anledning har du inte heller rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifterna.

De registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information erbjuds av dataombudsmannens byrå.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15