Dataskyddsbeskrivning för rösträttsregister

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar för varje val senast onsdagen sex veckor före valdagen ett rösträttsregister vars uppgifter samlas ur befolkningsdatasystemet. I registret upptas de röstberättigades uppgifter sådana de är i befolkningsdatasystemet fredagen kl. 24 sju veckor före valdagen.

Rösträttsregistret utgör en del av valdatasystemet, i vilket man infört bland annat uppgifter om röstningsställena på valdagen samt om förhandsröstningsställena och -tiderna såväl i Finland som utomlands.

Registrets namn

Rösträttsregister

Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Enligt 18 § i vallagen (714/1998) upprättas ett rösträttsregister för valet utifrån uppgifterna i befolkningsdatasystemet, i vilket de röstberättigade i valet och deras valkrets och röstningsställe på valdagen anges och där man kan ange uppgifter om utnyttjande av rösträtten.

Rösträttsregistret är en del av valdatasystemet. Rättsregistercentralen ansvarar för underhållet av valdatasystemet och för att det fungerar.

Enligt vallag (2019:45) för Åland (ÅFS) är landskapsregeringen valregistermyndighet. Valregistermyndigheten ska upprätta ett rösträttsregister. I registret införs de som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret är röstberättigade i de kommande kommunal- och lagtingsvalen.

Förvaringstid för personuppgifter som ingår i personregistret

För varje val upprättar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ett rösträttsregister utifrån befolkningsdatasystemet senast den 46 dagen före valdagen. Uppgifterna om de röstberättigade tas med i rösträttsregistret sådana de är i befolkningsdatasystemet på fredagen kl. 24 sju veckor före valdagen. (Vallagen 714/1998 18 §)

Efter att valresultatet har vunnit laga kraft ska av justitieministeriet föreskrivna arkivutskrifter matas ut ur rösträttsregistret. Därefter ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utplåna uppgifterna ur registret. (Vallagen 714/1998 29§)

I landskapet Åland ska de arkivutskrifter som landskapsregeringen bestämmer matas ut ur rösträttsregistret. Därefter ska valregistermyndigheten se till att alla uppgifter utplånas ur registret. (Vallag (2019:45) för Åland 31 §)

Registrets datainnehåll

Rösträttsregistrets innehåll:

 • Personbeteckning
 • Nuvarande namn
 • Kön
 • Hemkommun (rösträttskommun)
 • Röstningsområde
 • Röstningsställe på valdagen och adress
 • Kontaktspråk
 • Medborgarskap
 • Bosättningsland
 • Dödsdatum om uppgift om dödsfall har registrerats i befolkningsdatasystemet senare än 51 dagar före valdagen
 • Anteckning om rättelseyrkande och om det beslut som fattats med anledning av det
 • Anteckning om besvär och om det beslut som fattats med anledning av det
 • Uppgifter om utnyttjande av rösträtten
 • Datum då personens uppgifter har förts in i registret
 • Anteckning om spärrmarkering
 • Uppgift om ifall personen är registrerad som röstberättigad och verksam i en internationell organisation (kommunalval, landskapsval, EU-val)
 • Uppgift om ifall personen står angiven som saknande rösträtt i rösträttsregistret enligt det som regleras i 26 § i vallagen, om personen inte är finsk medborgare (EU-val)
 • Uppgift om den tidsperiod han eller hon utan avbrott har haft sin hemkommun i Finland, om han eller hon inte är medborgare i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge (kommunalval, landskapsval).

Källor som i regel används för registret

Rösträttsregistret upprättas utifrån uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att göra ändringar i registret. Valmyndigheterna vid röstningsställen och kommunala centralvalnämnder kan anteckna utövandet av rösträtten. De kommunala centralvalnämnderna kan göra korrigeringar till dessa anteckningar.

Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare av uppgifter

Registret är med undantag av personbeteckningar samt de omständigheter som anges i 23 § 4 mom. och 29 § 2 mom. i vallagen offentligt. Uppgifterna i registret är, med undantag för de avvikelser som anges ovan, tillgängliga för granskning eller kan fås gratis via telefon på ställen bestämda av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata från och med den 41 dagen före valdagen.

I Europaval lämnar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ut uppgifter om de röstberättigade som har medborgarskap i ett annat EU-medlemsland och som är registrerade som väljare i Finland hos valmyndigheterna i sin hemstat enligt 6 artikeln i direktiv 93/109/EG.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Offentliga uppgifter i rösträttsregistret kan överlåtas utanför EU och EES.

Principer för skydd av registret

Informationen i registret är skyddad genom identitetskontroll. Användarrättigheterna är personliga. Datakommunikationsförbindelserna med registret är skyddade.

All aktivitet lämnar spår i registrets administrationssystem eller loggfil, som används för att övervaka användarnas aktivitet.

Eventuellt automatiskt beslutsfattande och profilering

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifterna i personregistret.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att be den registeransvarige om tillgång till dina egna personuppgifter dvs. att kontrollera de uppgifter som finns om dig i personregistret.

Du kan begära ut ett utdrag om dig själv från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland via brev, telefon eller genom att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe eller Statens ämbetsverk på Åland.

Registret är med undantag av personbeteckningar samt de omständigheter som anges i 23 § 4 mom. och 29 § 2 mom. i vallagen offentligt.

Uppgifterna i registret är, med undantag för de avvikelser som anges ovan, tillgängliga för granskning eller kan fås gratis via telefon på ställen bestämda av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland från och med den 41 dagen före valdagen.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Du har rätt att kräva att uppgifterna ändras genom att lämna en skriftlig begäran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland senast den 16 dagen kl. 16 före valdagen.

Om du anser att du utan grund inte tagits med i rösträttsregistret har du rätt att komma in med ett rättelseyrkande rörande uppgifterna i rösträttsregistret. Lämna in rättelseyrkandet skriftligen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland senast den 16 dagen före valdagen före klockan 16.

Begränsningar till den registrerades rättigheter angående behandling av personuppgifter

De registrerade har inte rätt att be om att deras uppgifter avlägsnas ur registret, eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Av denna anledning har de registrerade inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av deras personuppgifter eller rätt att överföra uppgifter till ett annat system. Det går inte heller att be om att behandlingen av personuppgifter ska begränsas, eftersom uppgifterna hanteras med stöd i lagen.

De registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information erbjuds av dataombudsmannens byrå.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15