Statens ämbetsverk granskade konsumentkrediter

Under tiden 1.9 – 30.11.2017 genomförde Konkurrens- och konsumentverket tillsammans med regionförvaltningsverken en riksomfattande granskning av marknadsföringen och användningen av konsumentkrediter. År 2017 gällde granskningen hushållsmaskiner, möbler, mobiltelefoner och annan hemelektronik.

I konsumentskyddslagens 7 kapitel (FFS 746/2010) finns bestämmelser om bl.a. innehållet i den reklam som ska lämnas för konsumentkrediter, information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås, avtalets innehåll och om parternas skyldigheter och rättigheter. Redan i reklamen bör totalkostnaderna framgå. Innan ett kreditavtal ingås ska information ges i blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkredit-information”, förutom vid engångskrediter under 100 €. 

Statens ämbetsverk på Åland kontrollerade användningen av konsumentkrediter i 10 företag inom ovan nämnda branscher på Åland. Ämbetsverket följde även med reklamen i tidningarna och reklamblad som utges för Åland.

Granskningen visade att reklam med angivande av kredit är mycket sällsynt. Försäljning med kredit är rätt sällan förekommande på Åland, och då det förekommer följs bestämmelserna väl. Senaste år följde ämbetsverket med användningen av krediter vid bilhandeln, där de är ofta förekommande. Även då konstaterades att företagen rätt väl följde bestämmelserna. Kreditvillkoren beskrevs ofta genom exempel vid köp, och var läsbara, fastän tilläggsbeskrivningen oftast angavs med liten text. Den omständigheten att den faktiska räntan ofta är en annan än den effektiva räntan kan göra att den totala kostnaden för en vara som köps på kredit kan bli betydligt dyrare än om betalningen sker kontant. Det gäller därför att vara observant.

Klagomål gällande konsumentkrediter kan göras till ämbetsverket.  I samband med granskningen kontrollerades även prismärkningen i dessa butiker. Härvid fanns inget att anmärka på.

Detta resultat publiceras nu samtidigt som Konkurrens- och konsumentverket publicerar det riksomfattande resultatet gällande övervakningen av konsumentkrediter. I den riksomfattande granskningen observerades brister i de uppgifter som gavs i reklamen gällande konsumentkrediter.

Rainer Åkerblom, förvaltningschef