Abilitas kund- och personregister

Registrets namn

Abilitas kund- och personregister

Syftet med register och datalager

Personuppgifter för löntagare behandlas för att kunna betala ut lön samt göra de anmälningar som staten kräver. Personuppgifter behandlas också för att kunna fullfölja kundavtal, dvs. att kunna fakturera kunden. Personbeteckning i kund- och leverantörsregistret används för att identifiera kunden samt för att undvika dubbletter. Systemet kräver dock inte att personbeteckning varken ges för kund eller leverantör.

Förutom att behandla person- och företagsuppgifter används registret för att producera tjänster och fakturering.

I personregistret samlas data in om personalens personuppgifter och uppgifter om arbetsförhållandet samt arbetstid.

Registrets datainnehåll

Leverantörs- och kundregister:

Leverantörens/kundens namn, adress, personbeteckning, kontaktuppgifter samt betalnings-/faktureringsuppgifter

Personregister:

Personens namn, adress, personbeteckning, kontaktuppgifter.

Löntagaruppgifter:

Betalningsinformation, skatte-, avtals- och fackförbundsuppgifter.

Källor som i regel används för registret

  • Uppgifter som fås från leverantören/kunden.
  • Befolkningscentralens personuppgiftsregister.
  • Personalen: Skattebyrån

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Överförs ej.

Principer för skydd av registret

Användning av registret fordrar personlig inloggningskod och lösenord samt av huvudanvändaren given behörighet.

Alla uppgifter lagras i en databas som säkerhetskopieras dagligen.

Dataöverföringen mellan användningsstället och servern är skyddad. Servern finns i ett låst och övervakat utrymme. 

De registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information erbjuds av dataombudsmannens byrå . 

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15