Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Abilitas kund- och personregister

Registrets namn

Abilitas kund- och personregister

Syftet med register och datalager

Personuppgifter för löntagare behandlas för att kunna betala ut lön samt göra de anmälningar som staten kräver. Personuppgifter behandlas också för att kunna fullfölja kundavtal, dvs. att kunna fakturera kunden. Personbeteckning i kund- och leverantörsregistret används för att identifiera kunden samt för att undvika dubbletter. Systemet kräver dock inte att personbeteckning varken ges för kund eller leverantör.

Förutom att behandla person- och företagsuppgifter används registret för att producera tjänster och fakturering.

I personregistret samlas data in om personalens personuppgifter och uppgifter om arbetsförhållandet samt arbetstid.

Registrets datainnehåll

Leverantörs- och kundregister:

Leverantörens/kundens namn, adress, personbeteckning, kontaktuppgifter samt betalnings-/faktureringsuppgifter

Personregister:

Personens namn, adress, personbeteckning, kontaktuppgifter.

Löntagaruppgifter:

Betalningsinformation, skatte-, avtals- och fackförbundsuppgifter.

Källor som i regel används för registret

  • Uppgifter som fås från leverantören/kunden.
  • Befolkningscentralens personuppgiftsregister.
  • Personalen: Skattebyrån

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Överförs ej.

Principer för skydd av registret

Användning av registret fordrar personlig inloggningskod och lösenord samt av huvudanvändaren given behörighet.

Alla uppgifter lagras i en databas som säkerhetskopieras dagligen.

Dataöverföringen mellan användningsstället och servern är skyddad. Servern finns i ett låst och övervakat utrymme. 

De registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information erbjuds av dataombudsmannens byrå . 

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15