Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Behandling av personuppgifter i jobbsökningsprocessen

Vi publicerar information om lediga tjänster på Valtiolle.fi, AMS hemsida och ibland i tidningarna. I tjänsten Valtiolle.fi samlar vi in uppgifter som är väsentliga för urvalsprocessen och som den sökande själv lämnar i samband med ansökan. När sökprocessen avslutas gör vi upp en jämförelsepromemoria där vi jämför de sökandes kvalifikationer i enlighet med statstjänstemannalagstiftningen och arbetsmarknadsinstitutets anvisningar.

Ansökan kan också lämnas på vårt registratorskontor på det sätt som framgår av jobbannonsen.

Vilka uppgifter samlas in i jobbsökningsprocessen?

 • Personens identifieringsuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön, andra eventuella identifieringsuppgifter.
 • Personens uppgifter om sig själv: uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet, språkkunskaper och andra uppgifter som krävs för jobbsökning och tjänstetillsättning, såsom uppgifter om användning av datasystem och körrätt.
 • Kontaktuppgifter till eventuella referenser.

Ansökningarna raderas automatiskt från Valtiolle.fi tre månader efter att rekryteringsprocessen har avslutats.

Vid Statens ämbetsverk på Åland fastställs lagringstiden för uppgifter som hör till rekryteringsprocessen enligt arkivlagen (831/1994), arkivverkets föreskrift (AL 16465/07.01.01.03.02/2016) och myndighetens arkivbildningsplan.

Vad grundar sig behandlingen av uppgifterna på?

Vi behandlar personuppgifter för att iaktta de lagstadgade skyldigheter som Statens ämbetsverk på Åland har:

 • Artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
 • Statstjänstemannalagen (750/1994) och -förordningen (971/1994)
 • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)

Utlämnande av information

Uppgifterna lämnas enbart ut till dem som begär dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om de inte uttryckligen är sekretessbelagda genom lag.

Dina dataskyddsrättigheter vid behandling av personuppgifter

Rätt att få information om behandlingen av personuppgifter

 • Som arbetssökande har du rätt att få veta för vilka ändamål och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.
 • Med den här beskrivningen av vår dataskyddspraxis försöker vi ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Om något trots det fortfarande är oklart när det gäller behandlingen av personuppgifter, kan du ställa närmare frågor till oss om den.

Rätt att få tillgång till uppgifter

 • Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du rätt att få en kopia av dessa uppgifter, om vi inte har en lagstadgad grund att vägra tillgodose denna rättighet.

Rätt till korrigering av uppgifter

 • Om de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga, kan du be oss korrigera uppgifterna.
 • Om vi korrigerar uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att meddela alla som vi tidigare har lämnat ut uppgifterna till om korrigeringen i den mån det är möjligt.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

 • Om du anser att de uppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga, om uppgifterna behandlas i strid med lagen eller om du har motsatt dig att uppgifterna behandlas, kan du be oss begränsa behandlingen av dina uppgifter
 • då kan vi bara behandla dina uppgifter med ditt samtycke
 • om vi behöver uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara laga rätt
 • på grund av allmänt intresse, eller
 • för att skydda en annan persons rättigheter
 • om vi begränsar behandlingen av uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att informera alla som vi tidigare har lämnat ut uppgifterna till om begränsningen i den mån det är möjligt

Mer information om utlämning och annan behandling av uppgifter finns i dataskyddsbeskrivningarna.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15