Dataskyddsbeskrivning för vigselrättsregistret

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för ett vigselrättsregister över vigselrätter som getts med stöd av lagen om vigselrätt och äktenskapslagen.

På skriftlig begäran kan uppgifter om en vigselförrättare med vigselrätt ges ur vigselrättsregistret. Utdrag kan ges till en person som har ett godtagbart skäl att begära uppgifter ur vigselrättsregistret.

Registrets namn

Vigselrättsregister

Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i vigselrättregistret används för att administrera och utöva tillsyn av beviljade vigselrätter samt för att utreda äktenskapets giltighet.

Personuppgifterna i vigselrättsregistret behandlas enligt artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifterna behandlas som en del av de lagstadgade tjänsterna vid Statens ämbetsverk på Åland. Bestämmelser om vigselrättsregistret finns i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Förvaringstid för personuppgifter som ingår i personregistret

Personuppgifter förvaras varaktigt (lagen om vigselrätt, 10 §)

Registrets datainnehåll

Då vigselrätt beviljats med stöd av lagen om vigselrätt, sparas i registret:

 1. namn och hemort för det samfund som ansökt om vigselrätt;
 2. vigselförrättarens namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum;
 3. datum för beslutet om vigselrätt; samt
 4. datum för ett återkallelsebeslut och tid som återkallelsen gäller.

Då vigselrätt beviljats med stöd av 17 a § 2 mom. sparas i registret:

 1. vigselförrättarens namn och personbeteckning;
 2. datum för beslutet om vigselrätt, samt
 3. datum för ett återkallelsebeslut och tid som återkallelsen gäller

När vigselrätt har getts med stöd av 112 eller 113 § i äktenskapslagen ska följande införas i registret:

 1. namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum för den person som har fått vigselrätt samt tjänsteställning, yrke eller uppgift och stationeringsort
 2. eventuella villkor för eller begränsningar i vigselrätten, samt
 3. den myndighet som har gett vigselrätt, datum för beslutet om vigselrätt och datum för ett återkallelsebeslut samt beslutens innehåll och giltighetstid.

Om den vigselrätt som avses i 112 eller 113 § i äktenskapslagen har knutits till en viss tjänst, befattning eller uppgift, ska följande införas i registret i stället för det som föreskrivs i 3 mom. 1 punkten:

 1. namn och hemort för den myndighet eller sammanslutning som har fått vigselrätt, samt
 2. tjänst, befattning eller uppgift som vigselrätten har knutits till.

Källor som i regel används för registret

Uppgifter fås på ansökan från religiösa samfund utifrån vigselrättsbeslut för medlemmar, vigselrättsbeslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, vigselrättsbeslut från Statens ämbetsverk på Åland, utrikesministeriets och undervisningsministeriets vigselrättsbeslut, som sparas i registret.

Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare av uppgifter

Uppgifterna i registret är offentliga. För närvarande utlämnas i regel inte uppgifter. Offentliga eller privata samfund som fortlöpande behöver uppgifter ur registret för ett godtagbart ändamål kan med tillstånd av magistraten få tillgång till dem via teknisk anslutning.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU/EES-området.

Principer för skydd av registret

Datasystemen är skyddade genom identitetskontroll. Servrarna kan endast nås från statens interna nätverk. Personuppgifterna skyddas dessutom genom passerkontroll, användningskontroll samt anvisningar för behandling av personuppgifterna.

Eventuellt automatiskt beslutsfattande och profilering

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifterna i personregistret.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att be den personuppgiftsansvarige om tillgång till dina uppgifter för att granska de uppgifter som finns om er i registret. Dessutom har du rätt att kontrollera att det inte finns uppgifter om dig eller din organisation i registret. Skicka begäran in skriftligt till Statens ämbetsverks på Åland registratorskontor. Var beredd att bevisa din identitet.

Du får uppgifterna inom en månad. Om uppgifterna av motiverade skäl inte kan levereras inom denna tid kan Statens ämbetsverk på Åland förlänga tidsfristen med högst två månader. I detta fall får du en anmälning om dröjsmålet.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Du har rätt att yrka på att dina personuppgifter ska rättas. Lämna in ett skriftligt yrkande till kontaktpersonen för registret (punkt 2 Personuppgiftsansvarig och kontaktperson). I yrkandet på rättelse ska du nämna vilken uppgift som ska rättas och exakt vilken ändring du vill göra eller ange vilka kompletterande uppgifter du vill ha införda i registret. Din identitet kontrolleras när du yrkar på rättelse.

Du har inte rätt att kräva ändringar i händelseuppgifterna samt i avslutade eller raderade fullmakter och full-maktsbegäran.

Begränsningar till den registrerades rättigheter angående behandling av personuppgifter

Merparten av tjänsterna vid Statens ämbetsverk på Åland grundar sig på iakttagande av myndighetens lagstadgade skyldighet eller på utövande av offentlig makt. I dessa fall har du inte rätt att kräva att dina uppgifter tas bort eller överförs till ett annat system.

Du har inte rätt att be om att dina uppgifter tas bort från registret, eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Av samma anledning har du inte heller rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifterna.

De registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information erbjuds av dataombudsmannens byrå.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15