Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Sänkning av grundskatten för vissa fordon 2020

Genom lagen om ändring av bilagan till fordonsskattelagen (FFS 1071/2018) ändras skattebeloppen i bilagorna 1 och 1A i fordonsskattelagen, d.v.s. för de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp.

Grundskatten sänks enligt utsläppsvärdena för de fordons del vilkas koldioxidutsläpp understiger 200 gram. Dessa sänkningar allokeras till de fordon som släpper ut minst koldioxid.

Skattelättnaden betyder i genomsnitt en minskning på cirka 20 euro. Den största skattesänkningen riktar sig till renodlade elbilar med nollutsläpp.

För fordon vars koldioxidutsläpp är minst cirka 200 gram per kilometer ändras grundskatten inte.  Även denna lagändring trader i kraft 1.1.2019, och gäller den fordonsskatt som debiteras fr.o.m. 1.1.2020.