Ändringar i fordonsskatten

Mätmetoden för CO2-utsläpp förändras, vilket beaktas i fordonsbeskattningen. Mätmetoden för nya personbilars utsläpp förändras gradvis fram till 2021. På grund av den ändrade mätmetoden träder en ändring av fordonsskattelagen i kraft 1.1.2019 genom lagen om ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen (FFS 571/2018).

Genom ändringen anpassas de bil- och fordonsskattenivåer som uppmätts enligt den nya mätmetoden (den s.k. WLTP- mätmetoden,) till koldioxidutsläppsvärdena enligt det nya sättet att mäta så att skattenivåerna i genomsnitt kvartstår oförändrade. Fordonsskattelagen ändras så att till bilagan fogas en ny skattetabell (1A) som ska tillämpas på de personoch paketbilar vilkas specifika koldioxidutsläpp angivits enligt det nya sättet att mäta.

Tillämpningar

Den nya fordonsskattetabellen ska tillämpas på alla bilar vilkas specifika koldioxidutsläpp uppmätts med WLTP-mätmetoden. Bilar som används i trafik eller bilar som tagits i bruk och för vilka det angetts endast uppgifter om utsläpp som uppmätts med den äldre metoden (NEDC-mätmetoden) eller andra uppgifter om utsläpp enligt EU-lagstiftningen samt andra fordonsskattepliktiga bilar ska också i fortsättningen beskattas enligt de nuvarande skattetabellerna. Skatt som hänför sig till tiden före lagen börjar tillämpas ska också för bilar som testats enligt WLTP-mätmetoden bestäms i enlighet med de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av lagändringen.

Den nya skattetabellen (1A) som infördes genom lagändringen ska tillämpas på beskattningen av fordon fr.o.m. 1.1.2020, och beaktas redan i de skattesedlar som sänds ut fr.o.m. 1.1.2019 till den del beskattningen gäller 2020. Sänkning av grundskatten för vissa fordon Genom lagen om ändring av bilagan till fordonsskattelagen (FFS 1071/2018) ändras skattebeloppen i bilagorna 1 och 1A i fordonsskattelagen, d.v.s. för de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp.

Grundskatten sänks enligt utsläppsvärdena för de fordons del vilkas koldioxidutsläpp understiger 200 gram. Dessa sänkningar allokeras till de fordon som släpper ut minst koldioxid. Skattelättnaden betyder i genomsnitt en minskning på cirka 20 euro. Den största skattesänkningen riktar sig till renodlade elbilar med nollutsläpp. För fordon vars koldioxidutsläpp är minst cirka 200 gram per kilometer ändras grundskatten inte. Även denna lagändring trader i kraft 1.1.2019, och gäller den fordonsskatt som debiteras fr.o.m. 1.1.2020.