Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Coronaviruset - Ämbetsverket följer med läget

I Kina utbröt i början av året 2020 en epidemi av en smittsam sjukdom orsakad av ett nytt coronavirus (CONVID-19), som förorsakat en allvarlig pandemi i hela världen.

Coronaviruset har definierats som en allmänfarlig smittsam sjukdom enligt rikets lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

För Ålands del hör lagstiftningsbehörigheten gällande smittsamma sjukdomar till riket, medan förvaltningsbehörigheten hör till landskapet.

Det innebär att landskapets myndigheter ska vidta åtgärder gällande coronaviruset i enlighet med rikets bestämmelser.

Statens ämbetsverk på Åland följer med läget och vidtar därav föranledda åtgärder.

Läget är under kontroll, men allmänheten bör följa de anvisningar och rekommendationer som myndigheterna ger.

Uppdaterad generell information finns på Ålands landskapsregerings hemsida www.regeringen.ax och Statsrådets hemsida www.statsradet.fi.

Sjukvården på Åland har beredskap att ta emot och vårda eventuella sjukdomsfall.

Mer information gällande coronaviruset finns på Ålands Hälso- och Sjukvårds hemsida (www.ahs.ax) samt på Institutet för Hälsa och välfärds hemsida (www.thl.fi). 

Landskapets informationscentral besvarar frågor på tel.: 25 572 och 25 573.

Information gällande resor och gränsöverskridande trafik finns på Gränsbevakningens hemsida www.raja.fi och frågor kan riktas på e-post till info.lsmv@raja.fi.