Coronaviruset - Ämbetsverket följer med läget

I Kina utbröt i början av året 2020 en epidemi av en smittsam sjukdom orsakad av ett nytt coronavirus (CONVID-19), som förorsakat en allvarlig pandemi i hela världen.

Coronaviruset har definierats som en allmänfarlig smittsam sjukdom enligt rikets lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

För Ålands del hör lagstiftningsbehörigheten gällande smittsamma sjukdomar till riket, medan förvaltningsbehörigheten hör till landskapet.

Det innebär att landskapets myndigheter ska vidta åtgärder gällande coronaviruset i enlighet med rikets bestämmelser.

Statens ämbetsverk på Åland följer med läget och vidtar därav föranledda åtgärder.

Läget är under kontroll, men allmänheten bör följa de anvisningar och rekommendationer som myndigheterna ger.

Uppdaterad generell information finns på Ålands landskapsregerings hemsida www.regeringen.ax och Statsrådets hemsida www.statsradet.fi.

Sjukvården på Åland har beredskap att ta emot och vårda eventuella sjukdomsfall.

Mer information gällande coronaviruset finns på Ålands Hälso- och Sjukvårds hemsida (www.ahs.ax) samt på Institutet för Hälsa och välfärds hemsida (www.thl.fi). 

Landskapets informationscentral besvarar frågor på tel.: 25 572 och 25 573.

Information gällande resor och gränsöverskridande trafik finns på Gränsbevakningens hemsida www.raja.fi och frågor kan riktas på e-post till info.lsmv@raja.fi.