Fastställande av dödsbodelägare

Bouppteckningen skall förrättas inom tre månader från dödsfallet om inte skattebyrån på ansökan inom samma tid förlänger tiden. Bouppteckningen skall alltid inlämnas till skattebyrån.

Bouppteckningen kan ytterligare ges till Statens ämbetsverk på Åland för fastställande av dödsbodelägare om arvlåtarens hemkommun vid hans död var på Åland. I övriga Finland beviljas fastställelsen av den magistrat till vars ämbetsdistrikt arvlåtarens hemkommun hörde vid hans död.

Ämbetsverket kan på ansökan av bodelägare, efterlevande make, den som sköter boet, boutredningsman, skiftesman eller testamentsexekutör fastställa att alla delägare i boet och arvlåtarens make har antecknats i bouppteckningen. Ansökan samt en till riktighet bestyrkt kopia av bouppteckningen samt bilagor kan när som helst inlämnas till ämbetsverket. I samband med fastställelsen ska en fortlöpande släktutredning över arvlåtaren från 15 års ålder till dödsögonblicket (inkl. avlidna arvingar) företes. Släktutredningen företes med ämbetsbetyg som ämbetsverket eller församlingarna utfärdat för detta ändamål.

Dessutom behövs s.k. intyg över att delägarna i boet lever samt vid behov testamente, äktenskapsförord, avvittringsinstrument eller bouppteckning efter make som avlidit tidigare.