Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Fastställande av dödsbodelägare

Bouppteckningen skall förrättas inom tre månader från dödsfallet om inte skattebyrån på ansökan inom samma tid förlänger tiden. Bouppteckningen skall alltid inlämnas till skattebyrån.

Bouppteckningen kan ytterligare ges till Statens ämbetsverk på Åland för fastställande av dödsbodelägare om arvlåtarens hemkommun vid hans död var på Åland. I övriga Finland beviljas fastställelsen av den magistrat till vars ämbetsdistrikt arvlåtarens hemkommun hörde vid hans död.

Ämbetsverket kan på ansökan av bodelägare, efterlevande make, den som sköter boet, boutredningsman, skiftesman eller testamentsexekutör fastställa att alla delägare i boet och arvlåtarens make har antecknats i bouppteckningen. Ansökan samt en till riktighet bestyrkt kopia av bouppteckningen samt bilagor kan när som helst inlämnas till ämbetsverket. I samband med fastställelsen ska en fortlöpande släktutredning över arvlåtaren från 15 års ålder till dödsögonblicket (inkl. avlidna arvingar) företes. Släktutredningen företes med ämbetsbetyg som ämbetsverket eller församlingarna utfärdat för detta ändamål.

Dessutom behövs s.k. intyg över att delägarna i boet lever samt vid behov testamente, äktenskapsförord, avvittringsinstrument eller bouppteckning efter make som avlidit tidigare.