Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Givande av gåva

Anmälan om gåva

Anmälan om gåva skall göras då någon fått en gåva av

  • sin make,
  • en släkting,
  • dennas make i rätt upp- eller nedstigande led eller
  • annan närstående person som bor i samma hushåll som gåvotagaren.

Vilken typ av gåva skall anmälas? 

Anmälan skall göras vid gåva av lös egendom. Om det är fråga om en sedvanlig gåva behöver anmälan inte göras. Med sedvanlig gåva menas att gåvans värde inte står i missförhållande till gåvogivarens ekonomiska ställning.

Varför skall anmälan göras?

Om gåvogivaren blir insolvent, t.ex. försätts i konkurs, är det möjligt att gåvotagaren blir tvungen att avstå gåvan till godo för gåvogivarens fordringsägare. Efter att anmälan har gjorts börjar en tidsfrist löpa och när den har löpt ut kan gåvogivarens fordringsägare inte längre yrka på att gåvan återbördas. Om anmälan inte görs, börjar fristen inte löpa. Om anmälan har gjorts, kan mottagaren inte längre mista gåvan när det har förflutit tre år från givandet av gåvan under förutsättning att gåvotagaren var i god tro.

Handlingar: En fritt formulerad skriftlig anmälan

Vem kan göra anmälan?

Anmälan kan göras av gåvogivaren, gåvotagaren eller annan person.

När skall anmälan göras?

Det finns ingen stadgad tidsfrist för inlämnande av anmälan. Men det ligger i gåvotagarens intresse att göra anmälan så fort som möjligt efter att han fått gåvan.

Var skall anmälan göras?

Anmälan görs vid Statens ämbetsverk på Åland.

Registrering och kungörelse

Anmälningarna registreras och de kungörs i Officiella tidningen. En avgift uppbärs för registrering och kungörelse av anmälan.