Stadgar för delägarlag

Om förvaltningen och nyttjande av samfällda områden och särskilda förmåner som är gemensamma för flera fastigheter gäller vad som stadgas i lagen om samfälligheter (FFS 758/1989), ändrad FFS 686/2000.

Med samfällighet avses i lagen områden som hör till två eller flera fastigheter gemensamt. Lagen gäller dock inte samfälld skog och nyttjande av andra samfälligheter eller gemensamma särskilda förmåner till den del det om dessa bestäms särskilt.

Om samfällt vattenområdes nyttjande för fiske samt om förvaltningen av gemensamma fiskevatten (fiskelag) gäller bestämmelserna i landskapslagen om fiske i landskapet Åland.

Om diknings-, avlopps- och bevattningssammanslutningar finns bestämmelser i vattenlagen för landskapet Åland.

Delägarfastigheternas ägare är delägare i samfälligheten eller i den gemensamma särskilda förmånen. Delägarna utgör ett delägarlag. Delägarlaget skall sköta förvaltningen av samfälligheten eller den gemensamma särskilda förmånen samt övriga angelägenheter som gäller området eller förmånen.

För delägarlagets verksamhet kan godkännas stadgar. Ett sådant delägarlag kallas konstituerat delägarlag. Delägarlagets stadgar och stadgeändringar skall på Åland underställas Statens ämbetsverk på Åland, som fastställer stadgarna om de överensstämmer med lag och inte medför skada för någon delägare.

Bestämmelser om vad som skall ingå i ett delägarlags stadgar ingår i 18 § lagen om samfälligheter.