Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Stadgar för delägarlag

Om förvaltningen och nyttjande av samfällda områden och särskilda förmåner som är gemensamma för flera fastigheter gäller vad som stadgas i lagen om samfälligheter (FFS 758/1989), ändrad FFS 686/2000.

Med samfällighet avses i lagen områden som hör till två eller flera fastigheter gemensamt. Lagen gäller dock inte samfälld skog och nyttjande av andra samfälligheter eller gemensamma särskilda förmåner till den del det om dessa bestäms särskilt.

Om samfällt vattenområdes nyttjande för fiske samt om förvaltningen av gemensamma fiskevatten (fiskelag) gäller bestämmelserna i landskapslagen om fiske i landskapet Åland.

Om diknings-, avlopps- och bevattningssammanslutningar finns bestämmelser i vattenlagen för landskapet Åland.

Delägarfastigheternas ägare är delägare i samfälligheten eller i den gemensamma särskilda förmånen. Delägarna utgör ett delägarlag. Delägarlaget skall sköta förvaltningen av samfälligheten eller den gemensamma särskilda förmånen samt övriga angelägenheter som gäller området eller förmånen.

För delägarlagets verksamhet kan godkännas stadgar. Ett sådant delägarlag kallas konstituerat delägarlag. Delägarlagets stadgar och stadgeändringar skall på Åland underställas Statens ämbetsverk på Åland, som fastställer stadgarna om de överensstämmer med lag och inte medför skada för någon delägare.

Bestämmelser om vad som skall ingå i ett delägarlags stadgar ingår i 18 § lagen om samfälligheter.