Allmänna ärenden

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig förvaltningsmyndighet på Åland. Ämbetsverket handhar dels en del ärenden som handhas av regionförvaltningsverken i riket, dels ärenden som i riket ankommer på andra myndigheter.

De allmänna ärenden som kan skötas hos ämbetsverket är bl a befolkningsskydds- och beredskapsärenden, rättsskyddsärenden, konsument- och konkurrensärenden, detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, vissa trafikärenden, lantbruksärenden, uppbörden av fordonsskatter samt fartygsregistret för Ålands registerområde.

Förvaltningschefen är även notarius publicus och offentligt köpvittne. Ämbetsverket handhar även vissa finansiella och allmänt administrativa ärenden.

Ämbetsverkets kamrer har hand om dess budget- och bokföringsärenden samt löneräkningen.

Uppgifter om ärendenas handläggning vid Statens ämbetsverket på Åland fås av registratorn.