Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Allmänna ärenden

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig förvaltningsmyndighet på Åland. Ämbetsverket handhar dels en del ärenden som handhas av regionförvaltningsverken i riket, dels ärenden som i riket ankommer på andra myndigheter.

De allmänna ärenden som kan skötas hos ämbetsverket är bl a befolkningsskydds- och beredskapsärenden, rättsskyddsärenden, konsument- och konkurrensärenden, detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, vissa trafikärenden, lantbruksärenden, uppbörden av fordonsskatter samt fartygsregistret för Ålands registerområde.

Förvaltningschefen är även notarius publicus och offentligt köpvittne. Ämbetsverket handhar även vissa finansiella och allmänt administrativa ärenden.

Ämbetsverkets kamrer har hand om dess budget- och bokföringsärenden samt löneräkningen.

Uppgifter om ärendenas handläggning vid Statens ämbetsverket på Åland fås av registratorn.