Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Historik

Länsstyrelsen 1918-2008

Länsstyrelsen som regionalt organ samt Länsstyrelsens i landskapet Åland speciella ställning.

Länsindelningen i Sverige och Finland har sin grund i 1634 års regeringsform. Åland har i tiden varit ett slottslän där fogden på Kastelholm var konungens befallnings-havande. Sedermera hänfördes Ålands härad till Åbo och Björneborgs län, eller åren 1634-1918. I samband med händelserna på Åland 1917-1918 fann Finlands Senat riktigt att i första hand, den 13.6.1918 (FFS N:o 48 1918), avskilja Ålands härad från Åbo och Björneborgs län. Ålands härad skulle därefter utgöra ett skilt län.

Den följande åtgärden från statsmaktens sida var utfärdande av en självstyrelselag, som från 1922 medförde upprättande av landskapets självstyrelseadministration.

En betydande del av länsförvaltningsuppgifterna är fördelade mellan riket och land-skapet genom självstyrelselagstiftningen.

Källa: Länsstyrelsen på Åland 1918-1998

Länsstyrelsen blev Statens ämbetsverk på Åland 1.1.2010

Finlands regering 2007-2010 fattade i sitt regeringsprogram beslut om en regionalförvaltningsreform vars syfte var att skapa en mera effektiv, ändamålsenlig och kundtillvänd förvaltning på det regionala planet.

Republikens president stadfäste lagstiftningen om reformen av statens regionförvaltning att gälla från och med 1.1.2010. Reformen innebar att statens regionförvaltning (länsstyrelserna, arbets- och näringscentralerna, de regionala miljö-centralerna, miljötillståndsverken, vägdistrikten och arbetarskyddsbyråerna vid arbetarskyddsdistrikten) sammanfördes till två mångsektoriella myndigheter; regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna. Det är frågan om den mest omfattande regionförvaltningsreformen under självständighetstiden.

Regionförvaltningsreformen innebar för Ålands del att Länsstyrelsen på Åland ombildades till ett "Statens ämbetsverk på Åland", men med oförändrade uppgifter. Samtidigt som landets övriga landshövdingar avskaffades kvarstod landshövdingsämbetet på Åland efter 1.1.2010.