Övervakning av strålningsläget

Kontinuerlig och periodisk mätning

Kontinuerlig övervakning av strålningsläget är en del av den verksamhet vars syfte är att säkerställa finländarnas säkerhet riksomfattande, regionalt och lokalt.

Med strålningsövervakning avses kontinuerlig eller periodisk mätning som utförs i miljön av den externa strålningens doshastigheter och halterna av radioaktiva ämnen och prognostisering av strålningsfaran. Avsikten är att få en helhetsbild av det rådande strålningsläget och hur det utvecklas.

Centrala strålningsövervakningsmyndigheterna

Den information som strålningsövervakningen ger behövs som grund för beslutsfattandet för rätt tidsanpassade skyddsåtgärder i en situation då strålningen avviker från det normala. De centrala strålningsövervakningsmyndigheterna är strålsäkerhetscentralen, inrikesministeriet, meteorologiska institutet och försvarsmakten.

Riksomfattande övervakningsnätet

Det riksomfattande övervakningsnätet för den externa strålningen består av automatstationer och manuella stationer. Det automatiska övervakningsnätet består av ca 290 mätstationer som täcker hela landet och kontinuerligt övervakar den externa strålningens doshastighet.

På Åland finns en automatstation vid landskapsalarmcentralen i Mariehamn med understation i Vårdö och Eckerö.

Strålsäkerhetscentralen STUK

Om alarmgränsen på 0,4 mikrosievert i timmen överskrids sänder systemet automatiskt ett meddelande till strålsäkerhetscentralens jourgrupp som genast börjar reda ut situationen. Alarmet observeras även vid landskapsalarmcentralen som informerar vidare till landskapets samrådsgrupp för strålningsfarosituationer.

Mätresultaten från dessa stationer införs på strålsäkerhetscentralens hemsida (www.stuk.fi), där de kan läsas av allmänheten.

Länk till strålsäkerhetscentralens sida över strålningsläget på Åland.

Manuella strålningsmätningar

Förutom vid automatstationer mäts strålningsläget även vid manuella stationer.

De manuella stationerna är av två slag: de som mäter kontinuerligt och sådana som mäter periodiskt. På Åland mäts strålningen kontinuerligt även vid sjöbevakningsstationerna och Mariehamns flygplats. Dessutom kan kommunerna periodiskt mäta strålningsläget med bärbara mätare.

På anmodan av samrådsdelegationen för beredskapsärenden mäts radioaktiviteten i regel några gånger per år samtidigt av kommunerna och sjöbevakningen på Åland.

De senaste mätresultaten kan läsas nedan.