Behovet av intressebevakning och interessebevakningens omfattning

Vem behöver en intressebevakare?

En person som inte förmår sköta sina egna ekonomiska angelägenheter kan få en intressebevakare.

Oförmågan kan bero på omyndighet, sjukdom eller långvarig frånvaro eller av någon annan motsvarande orsak.

På basis av ansökan eller anmälan utreder förmyndarmyndigheten om en viss person är i behov av intressebevakning.

Förmyndarmyndigheten kan förordna en intressebevakare om personen vars intressen ska bevakas själv ansöker om intressebevakning samt begär att en viss person ska förordnas till intressebevakare.

Om sökanden inte förstår vad det innebär för sökanden att man förordnar en intressebevakare för honom eller henne, är förmyndarmyndigheten inte behörig att avgöra ärendet. I ett sådant fall ska tingsrätten förordna en intressebevakare, liksom i sådana fall då ansökan om förordnande av intressebevakare lämnats av någon annan än den berörda personen själv.

Handlingsbehörigheten kan begränsas gradvis

Det primära tillvägagångssättet vid intressebevakning är att förordna en intressebevakare. I dessa fall begränsas inte den ifrågavarande personens rättshandlingsförmåga.

Förordnande av intressebevakare är en tillräcklig åtgärd när personen inte kan vidta åtgärder som kan skada hans ekonomiska situation.

Om en person som har en intressebevakare trots dennes råd handlar i strid med sin egen fördel eller om det finns uppenbar fara för att så kan ske, kan personens handlingsbehörighet begränsas. Beslut om begränsning av en persons handlingsbehörighet fattas av tingsrätten. Tingsrätten kan besluta t.ex. att personen inte har rätt att skuldsätta sig eller att sälja eller skänka bort sin bostad.

Handlingsbehörigheten får begränsas enbart i den utsträckning som behövs för att skydda personen.

Omyndigförklaring

I extrema fall kan tingsrätten omyndigförklara en person.

Förutsättningen är att en begränsning av personens rättshandlingsförmåga och förordnande av intressebevakare inte är tillräckliga åtgärder för att skydda personens intressen.

En omyndigförklarad person är inte behörig att ingå giltiga rättshandlingar eller förvalta sin egendom, om inte något annat bestäms i lag.

Omprövning av behov av intressebevakning

För att ingen i onödan ska ha en intressebevakare, utreder förmyndarmyndigheten vart fjärde år om intressebevakningen alltjämt bör fortsätta. Utredningen utförs i samarbete med intressebevakaren och huvudmannen.

Om behov av intressebevakning inte längre föreligger kan tingsrätten skilja intressebevakaren från uppdraget.

Hur upphör intressebevakarens uppdrag?

Tingsrätten kan skilja en intressebevakare från uppdraget när denne ber om detta eller när huvudmannen inte längre har ett behov av intressebevakning.

Intressebevakarens uppgift upphör också i sådana fall att huvudmannen avlider.

Om intressebevakning beror på att huvudmannen är minderårig, upphör intressebevakaruppdraget när huvudmannen fyller 18 år.