Intressebevakarens person och uppgifter

Vem kan vara intressebevakare?

Till intressebevakare kan förordnas en person som är lämplig för uppdraget och som ger sitt samtycke.

Intressebevakaren kan vara en nära anhörig till den person vars intressen ska bevakas.

Ett intressebevakarförordnande kan även ges till Ålands rättshjälpsbyrås allmänna intressebevakare.

Vem kan ansöka om förordnande av intressebevakare?

Ansökan om förordnande av intressebevakare kan göras av förmyndarmyndigheten eller av föräldern, maken, makan, barnet eller någon annan närstående till den person som ska förordnas intressebevakare. Blanketter och anvisningar finns här. https://dvv.fi/sv/formyndarskap

Hur kan man få en intressebevakare?

En ansökan eller anmälan om förordnande av en intressebevakare lämnas till förmyndarmyndigheten på hemorten till den som föreslås bli förordnad en intressebevakare. Förmyndarmyndigheten utreder huruvida den person som ansökan eller anmälan gäller är i behov av intressebevakning. Utredningen baserar sig på ett läkarintyg samt på hörande av socialmyndigheter och utbildad personal inom hälso- och sjukvård. Förmyndarmyndigheten hör även den person som ansökan eller anmälan gäller, om det i läkarintyget konstateras att personen kan höras. Förmyndarmyndigheten kan också höra sådana släktingar och vänner som har kännedom om den i ansökan eller anmälan avsedda personens tillstånd eller omständigheter, om sådana uppgifter är nödvändiga.

Intressebevakarens uppgifter

En intressebevakare får vanligen i uppdrag att förvalta huvudmannens egendom och sköta huvudmannens ekonomiska angelägenheter.

En intressebevakare kan också få i uppdrag att sköta en enskild angelägenhet som t.ex. att sälja en fastighet på huvudmannens vägnar. Intressebevakaren ska också se till att huvudmannen får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering.

Intressebevakaren ska vid behov samarbeta t.ex. med kommunens social- och hälsovårdsmyndigheter.

Egendomsförvaltning

Intressebevakaren ska förvalta huvudmannens egendom så att egendomen och dess avkastning kan användas till nytta för huvudmannen och för att tillgodose huvudmannens personliga behov.

Intressebevakaren ska bl.a. se till att huvudmannen av sina medel får tillräckligt med pengar till sitt personliga bruk.

Intressebevakaren får i regel inte sälja sådan egendom som har ett speciellt värde för huvudmannen eller som huvudmannen behöver under intressebevakningen eller senare.

En intressebevakare får inte skänka bort egendom som tillhör huvudmannen. Om huvudmannen vill ge en sedvanlig gåva t. ex. på en släktings födelsedag ska hans önskan uppfyllas.

Om huvudmannen har fordringar ska intressebevakaren meddela den betalningsskyldige till vilket konto denne ska betala fordran. Detsamma gäller andra betalningar som huvudmannen får, t.ex. pension. Dessutom ska intressebevakaren meddela banken vem som får lyfta pengar från huvudmannens konto.

Skyldighet till samarbete

Intressebevakaren ska sträva efter att etablera ett gott samarbete med sin huvudman. Innan intressebevakaren fattar ett beslut i en angelägenhet som är viktig för huvudmannen, ska intressebevakaren ta reda på huvudmannens åsikt, om detta är möjligt med hänsyn till huvudmannens tillstånd.

Intressebevakaren ska på begäran upplysa huvudmannen om dennes ekonomiska ställning samt om de åtgärder som intressebevakaren har vidtagit vid förvaltningen av egendomen.