Övervakning av intressebevakarens verksamhet

Förmyndarmyndigheten övervakar

Förmyndarmyndigheten övervakar intressebevakarens verksamhet.

Intressebevakaren har en redovisningsskyldighet samt en skyldighet att ansöka om tillstånd för vissa rättshandlingar som ingås i huvudmannens namn.
Förmyndarmyndigheten utser även en ställföreträdare för en intressebevakare som är förhindrad eller är jävig att företa en viss rättshandling i huvudmannens namn.

Tillstånd till vissa rättshandlingar

Intressebevakaren måste ha tillstånd av förmyndarmyndigheten att utföra vissa rättshandlingar av betydelse för huvudmannen.
En förteckning över rättshandlingar som kräver tillstånd ingår i lagen om förmyndarverksamhet (Lag om förmyndarverksamhet 442/1999, 34 § 1 mom.). För blanketter och anvisningar, klicka här: https://dvv.fi/sv/formyndarskap

Tiderna för handläggning av tillståndsärenden varierar från en vecka till flera veckor beroende på arbetssituationen i förmyndarmyndigheten. Tillräcklig tid bör därför reserveras för handläggningen. Eventuella nödvändiga tilläggsutredningar påverkar också handläggningstiden.

Intressebevakarens redovisningsskyldighet

En intressebevakare som förvaltar sin huvudmans egendom ska föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt över vad som har hänt under redovisningsperioden.

Egendomsförteckning

I början av sitt uppdrag ska intressebevakaren lämna en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder till förmyndarmyndigheten.

Årsredovisning

Intressebevakaren ska regelbundet, vanligen för ett kalenderår, lämna en årsredovisning till förmyndarmyndigheten. Redovisningen ska lämnas in till förmyndarmyndigheten inom tre månader efter att redovisningsperioden har löpt ut. Vid uppgörande av redovisningen bör förmyndarmyndighetens redovisningsblankett användas. Intressebevakaren ska på begäran lämna in alla uppgifter, kvitton och handlingar som gäller intressebevakarens uppdrag till förmyndarmyndigheten.

Slutredovisning

När intressebevakaruppdraget upphör ska intressebevakaren göra en slutredovisning.

Ställföreträdare för intressebevakaren

Om intressebevakaren till exempel blir sjuk eller åker på en längre utlandsvistelse kan förmyndarmyndigheten eller tingsrätten förordna en ställföreträdare för intressebevakaren. Ställföreträdare behövs även när intressebevakaren och huvudmannen har motstridiga intressen i en viss situation eller om det föreligger en risk för att en dylik intressekonflikt uppstår.

Intressebevakaren kan inte heller företräda huvudmannen när de är varandras motparter. Förbudet att företräda huvudmannen gäller även om motparten är någon annan person som intressebevakaren företräder eller någon närstående person till intressebevakaren, exempelvis intressebevakarens make eller maka.

Om det råder osäkerhet huruvida en intressekonflikt föreligger kan intressebevakaren fråga råd vid förmyndarmyndigheten. Ställföreträdarens uppdrag gäller den tid intressebevakaren är förhindrad att utföra sitt uppdrag. Intressebevakaren och ställföreträdaren ska lämna en gemensam anmälan till förmyndarmyndigheten när hindret har upphört.

Minderåriga barn

Lagen om förmyndarverksamhet gäller även barn. Föräldrar är barns intressebevakare direkt med stöd av lag om inte annat förordnats.

Förmyndarskapsregistret

I vissa fall införs även uppgifter om barn i förmynderskapsregistret. Om en minderårig är delägare i ett dödsbo och hans eller hennes andel i boets tillgångar är värd mer än 20.000 euro registreras barnet i registret. Samma förfarande tillämpas på barn som har en förmögenhet värd mer än 20.000 euro.

Om särskilda skäl föreligger kan intressebevakningen registreras även om egendomens värde understiger 20.000 euro.

Redovisningsskyldighet

Även föräldrar vars barn är införda i förmynderskapsregistret är redovisningsskyldiga. Redovisningens omfattning samt redovisningsperiodens längd kan variera beroende på barnets egendom.

Tillstånd av förmyndarmyndigheten

Om föräldrarna exempelvis vill sälja sitt barns andel i en fastighet krävs förmyndarmyndighetens tillstånd till försäljningen. Förmyndarmyndigheten beviljar tillståndet om försäljningen är förenlig med barnets intressen. Motsvarande regler gäller om en fastighet ska köpas i en minderårigs namn.

Oberoende av om en minderårig har införts i förmynderskapsregistret, tillämpas de tillståndsvillkor och bestämmelser om jäv i lagen om förmynderskap på alla minderåriga.

Oskiftat dödsbo

Om huvudmannen blir delägare i ett dödsbo ska intressebevakaren skicka en kopia av bouppteckningen till förmyndarmyndigheten inom en månad från uppgörandet av bouppteckningen. Intressebevakaren ska på huvudmannens vägnar delta i förvaltningen av dödsboet.

Intressebevakaren är skyldig att ansöka om förmyndarmyndighetens tillstånd om dödsboet ingår rättshandling för vilken tillstånd behövs, t.ex. försäljning av fastighet.

En intressebevakare får inte ingå avtal om samförvaltning av dödsbo utan förmyndarmyndighetens tillstånd. Samma regel gäller vid avstående från arv eller överlåtelse av huvudmannens arvsandel, avtal om avvittring eller arvskifte som förrättas utan en av tingsrätten utsedd skiftesman.