Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Utlämnande av uppgifter ur befolkningsdataregistret

Riksomfattande centralt befolkningsregister

Ett riksomfattande centralt befolkningsregister för folkbokföring upprättades i Finland i början av 1970-talet. På 1980-talet började man samla in information om byggnader och bostäder.

Det nuvarande befolkningsdatasystemet innehåller de officiella uppgifterna för hela landet om:

  • finska och utländska medborgare, som är stadigvarande bosatta i Finland
  • fastigheter, byggnader, lägenheter och verksamhetslokaler

Ur befolkningsdatasystemet lämnas uppgifter till förvaltningsmyndigheterna och domstolarna samt för statistikföring och vetenskaplig forskning. Företag och enskilda medborgare kan använda exempelvis adressuppgifter.

Till enskilda personer och sammanslutningar utlämnas de uppgifter, som dessa behöver för att göra sina rättigheter gällande eller fullgöra sina skyldigheter. Uppgiften ges vanligen i form av ett intyg (utdrag ur befolkningsregistret).

Uppgifterna kan också utlämnas för direkt marknadsföring, för opinions- och marknadsundersökningar, som en adresstjänst, för uppdatering av kundregister, för historisk- eller vetenskaplig forskning eller något annat jämförbart ändamål. Uppgifterna kan ges i form av förteckning, diskett eller etiketter.

Ansökan om utlämnandet av uppgifter

Statens ämbetsverk på Åland beslutar om utlämnandet av uppgifter. I skriftlig ansökan skall uppges det ändamål för vilket uppgifterna kommer att användas.

En allmän förutsättning för utlämnandet är att uppgifterna är nödvändiga för det uppgivna ändamålet. En uppgift får inte lämnas ut om utlämnandet av grundad anledning kan misstänkas göra intrång i den registrerades integritetsskydd eller kränka hans intressen och rättigheter eller äventyra statens säkerhet. Man kan t ex inte som plockningsgrund använda uppgift om medborgarskap, födelsekommun, religionssamfund eller hushållets storlek. Man kan inte överlåta uppgifter för marknadsföring av begravningstjänster eller telefontjänster.

Enligt EU direktiv 95/46 kan man inte överlåta uppgifter utanför EU.

Förbud mot utgivning av personuppgifter

Om man vill förbjuda utlämnandet av adressen från befolkningsdatasystemet för direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, i form av adresstjänst, för personmatrikel eller för släktforskning kan man anmäla detta till Statens ämbetsverks magistratsenhet.

Blankett:  Förbud mot utgivning av personuppgifter