Utträde ur/inträde i religionssamfund

Anmälan om inträde i eller uträde ur en församling kan göras på en blankett som kan fås från Statens ämbetsverk på Åland eller från församlingen.

Anmälan kan även göras elektroniskt på webbtjänsterna:

Suomi.fi (http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/index.html) eller
Eroa kirkosta (https://www.eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/svenska).

Utträde ur ett religionssamfund

Anmälan om utträde ur församling, ska göras personligen av den som vill utträda. Blanketten undertecknas och lämnas till församlingen eller Statens ämbetsverk på Åland. Utträde sker den dag då man anmäler om detta.

Blankett: Anmälan om utträde ur religionssamfund 
Elektronisk anmälan: Anmälan om utträde ur religionssamfund

Inträde i religionssamfund

Vid inträde i församling inträder man den dag då man anmäler om att man vill höra till församlingen. Anmälan om inträde görs till den församling man vill tillhöra. Vid anmälan om inträde ska den som vill inträda göra en skriftlig försäkran om att han/hon inte är medlem i ett annat religionssamfund.

Blankett: Anmälan om anslutning till religionssamfund

Minderåriga personers religionssamfund

Personer under aderton (18) år ska i regel höra till samma religionssamfund som sina föräldrar. Om föräldrarna hör till olika religionssamfund eller någondera inte hör till något religionssamfund, följer barnet modern, om inte föräldrarna skriftligt kommit överens om annat.

Person som fyllt femton (15) år men inte aderton (18) år följer vare sig fadern eller modern då dessa utträder ur eller inträder i ett religionssamfund, om han eller hon inte själv gett sitt skriftliga samtycke till detta. Den som fyllt femton (15) men inte aderton (18) år är också berättigad att ensam utträda ur eller inträda i ett religionssamfund, om vårdnadshavaren ger sitt samtycke till detta.