Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Återbäring av fordonsskatt

Vid försäljning, avregistrering eller avställning

Betald skatt återbärs åt den skattskyldiga, då bilen

  • säljs
  • avregistreras
  • avställs

Fordonsskatt återbärs från och med dagen efter försäljnings- eller avregistreringsdagen. Skattebeloppet som återbärs beräknas genom att multiplicera antalet återbäringsdagar med skattens dagliga belopp.

För en skatteperiod betalas alltid skatt för minst 10 euro. Ingen ränta betalas på beloppet som återbärs.

Fordonsskatten återbärs inte automatiskt åt den skattskyldiga, utan återbäringen överförs att räknas tillgodo i den skattskyldigas följande debitering. Att återbäringen överförs beror på att de allra flesta som säljer eller avregistrerar sitt fordon skaffar en ny bil istället för den gamla.

Ansökan om återbäring

Om den skattskyldiga som är berättigad till återbäring vill att den betalas direkt till hans eller hennes bankkonto, skall man ansöka om detta hos Statens ämbetsverk på Åland. Ansökan görs med blanketten Ansökan om återbäring av fordonsskatt som finns under fliken Blanketter på ämbetsverkets hemsida.

Om den skattskyldiga inte ansökt att återbäringen betalas till konto och återbäringen inte kan användas som betalning för samma skattskyldigas följande skatt, återbetalas skatten åt den skattskyldiga utan ansökan tolv (12) månader efter att återbäringsgrunden har uppstått.

Om någon annan än den skattskyldiga har betalt fordonsskatten kan den inte återbäras automatiskt.

(Fordonsskattelag 27-32 §)