Återbäring av fordonsskatt

Vid försäljning, avregistrering eller avställning

Betald skatt återbärs åt den skattskyldiga, då bilen

  • säljs
  • avregistreras
  • avställs

Fordonsskatt återbärs från och med dagen efter försäljnings- eller avregistreringsdagen. Skattebeloppet som återbärs beräknas genom att multiplicera antalet återbäringsdagar med skattens dagliga belopp.

För en skatteperiod betalas alltid skatt för minst 10 euro. Ingen ränta betalas på beloppet som återbärs.

Fordonsskatten återbärs inte automatiskt åt den skattskyldiga, utan återbäringen överförs att räknas tillgodo i den skattskyldigas följande debitering. Att återbäringen överförs beror på att de allra flesta som säljer eller avregistrerar sitt fordon skaffar en ny bil istället för den gamla.

Ansökan om återbäring

Om den skattskyldiga som är berättigad till återbäring vill att den betalas direkt till hans eller hennes bankkonto, skall man ansöka om detta hos Statens ämbetsverk på Åland. Ansökan görs med blanketten Ansökan om återbäring av fordonsskatt som finns under fliken Blanketter på ämbetsverkets hemsida.

Om den skattskyldiga inte ansökt att återbäringen betalas till konto och återbäringen inte kan användas som betalning för samma skattskyldigas följande skatt, återbetalas skatten åt den skattskyldiga utan ansökan tolv (12) månader efter att återbäringsgrunden har uppstått.

Om någon annan än den skattskyldiga har betalt fordonsskatten kan den inte återbäras automatiskt.

(Fordonsskattelag 27-32 §)