Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Sökande av ändring och skattelättnad

Den skattskyldige eller en annan person som ansvarar för skatten är trots ändringssökande skyldig att betala för förfallen skatt.

Skatterättelse

En skattskyldig kan, ifall ärendet inte är anhängigt eller avgjort med beslut angående besvär, skriftligen söka rättelse av debitering hos Statens ämbetsverk inom tre (3) år från utgången av skatteperioden.

Omprövningsbegäran och besvär

I fråga om beslut gällande fordonsbeskattningen får omprövning begäras. Rätt att begära omprövning har den skattskyldige eller någon annan part och på statens vägnar den statliga intressebevakaren.

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Omprövningsbegäran ska tillställas Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn, och innehålla uppgifter om ändringssökandens namn, adress, den ändring som krävs i beslutet samt motiveringar till ändringskravet. Till besvärsskriften bör fogas denna debetsedel eller kopia av den samt andra handlingar som omprövningsbegäran baserar sig på. Omprövningsbegäran ska vara egenhändigt undertecknad.

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol (adress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors). Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon annan part och på statens vägnar den statliga intressebevakaren.

För den skattskyldige och andra parter är besvärstiden tre år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga intressebevakaren är besvärstiden 30 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen för överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Skattelättnad

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) kan på ansökan befria från eller bevilja uppskov på en fordonsskatt som är betald eller ska betalas. Trafi kan även på ansökan helt eller delvis befria från eller bevilja uppskov på betalningen av ränta på fordonsskatten.

Befrielse från betalning av skatten kan beviljas och betalningen kan skjutas upp av särskilda skäl. Skattelättnad beviljas inte enbart på grundval av att den skattskyldige är betalningsoförmögen.

Trafiksäkerhetsverkets adress är: PB 320, 00101 Helsingfors

Huvudregeln är att fordonet inte får användas på grund av den förfallna skatten. Trafi kan på ansökan avlägsna ett användningsförbud av särskilt vägande skäl. Användning av fordonet kan tillåtas endast om en domstol har beslutat inleda ett saneringsförfarande eller en skuldsanering gällande den som har lämnat skatten obetald, varvid tingsrättens beslut ska bifogas till ansökan.

Användningsförbudet kan avlägsnas också om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till eller inte har kunnat känna till den obetalda skatten och att ett förhindrande av användning kan anses oskäligt med beaktande av omständigheterna.

Fordonsskattelagen

Fordonsskattelag (1281/2003)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till fordonsskattelag (RP 111/2003) (pdf)