Fordonsbeskattningen av bilar avsedda för två ändamål

Ändring av fordonsskattelag 2004

Riksdagen har 9.12.2004 godkänt en ändring av fordonsskattelagen. Efter ändringen är drivkraftsskatten (tidigare dieselskatt) för paketbilar med flera än en rad säten lika hög som för personbilar. Antalet registrerade paketbilar av detta slag uppgår till ca 15 000. Den högre skatten uppbärs från den dag lagändringen träder i kraft (1.1.2005).

Fordonsbeskattningen av fordon som drivs av annat än bensin skiljer sig åt när det gäller fordon som är avsedda för persontransport och fordon som är avsedda för godstransport. Beskattningen reviderades i början av innevarande år. De fordonstekniska författningarna genomgick en omfattande revidering 2003. De förändrade fordonstekniska författningarna gjorde det möjligt att ändra bl.a. kombibilar och familjebussar till paketbilar försedda med baksäten. För paketbilar av den typen uppbärs en lägre drivkraftsskatt.

Vilka bilar berörs av den höjda drivkraftsskatten?

Ändringen av fordonsskattelagen berör sådana paketbilar som utöver förarsätet och sätena bredvid detta är utrustade med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten. Ändringen gäller dock inte bilar med säten som är avsedda för tillfälligt bruk och som anges i 24 § i bilskattelagen (1482/1994) eller bilar med sådana säten som i enlighet med de vägtrafikbestämmelser som gällde före den 30 september 1998 har godkänts för paketbil.

Drivkraftsskatten höjs

Höjd drivkraftsskatt uppbärs från och med den dag lagändringen träder i kraft. Höjningen gäller även bilar som ändrats till paketbilar och registrerats innan lagen trätt i kraft. Den som i registret är antecknad som bilens innehavare eller ägare då lagändringen träder i kraft är tvungen att betala den höjda skatten. Ägaren eller innehavaren måste dock betala den höjda skatten endast för den tid han innehaft eller ägt bilen. Bilar som ändringsbesiktigats från personbilar till paketbilar behandlas för fordonsskattens del som personbilar, om det i bilen bakom förarsätet och sätena bredvid detta finns andra säten. Drivkraftsskatten höjs från 0,9 cent till 6,7 cent per dag per varje helt eller påbörjat hundratal kilogram av fordonets totalmassa. Den genomsnittliga höjningen för en skatteperiod om 12 månader är ca 500 euro. Till följd av ändringen uppbärs det debiterade beloppet som skatterättelse i en rat i enlighet med fordonsskattelagen. Den skatt som nu debiteras inkluderar höjningen till och med den pågående skatteperiodens eller ratens slut. Därefter debiteras fordonsskatten på normalt sätt som för en personbil.

Exempel

För en bil som ändringsbesiktigats som paketbil har betalats drivkraftsskatt enligt skattegrunderna för paketbil för perioden 15.4.2004-14.4.2005. Den skattskyldige får en debetsedel för 1.1.-14.4.2005. För denna tid debiteras han för skillnaden mellan drivkraftsskatt för personbil och drivkraftsskatt för paketbil. Nästa gång får den skattskyldige en debetsedel baserad på skattegrunderna för personbil för tiden 15.4.2000.

Ändring av fordon från paketbil tillbaka till personbil

Om bilen ursprungligen tillverkats som personbil och senare vid en ändringsbesiktning godkänts som paketbil, kan bilen enkelt på nytt registreras som personbil. Det kräver att bilen ändras så att den återfår sin ursprungliga konstruktion samt att den på nytt ändringsbesiktigas. I huvuddelen av fallen är det lätt att genomföra de erforderliga ändringarna. Ändringarna omfattar endast fastgörande av det tidigare avlägsnade sätet och ryggstödet i de ursprungliga fästpunkterna. Vid en ändringsbesiktning kontrolleras alltid konstruktionen hos de på nytt fästa sätena samt fästningens säkerhet och att denna uppfyller gällande bestämmelser.

Vid besiktningen kan av kunden krävas ytterligare utredningar om självtillverkade säten, om fästningen av sätena och säkerhetsbältena samt om andra ändringar som gäller bilens inre säkerhet.

Ändring av fordon till paketbil utan baksäten

Som regel är det endast kombibilar och fordon avsedda för flera ändamål samt familjebussar eller terrängbilar som motsvarar dessa (dock inte sedan-, kombisedan-, coupe- eller cabrioletmodeller) som lämpar sig för att ändra från personbil till paketbil. I praktiken måste baksätena jämte ryggstöd samt fästpunkterna för fastgörandet av dessa permanent avlägsnas från en sådan bil. Bestämmelserna förutsätter ingen särskild skyddsvägg mot paketbilens förarhytt. En skyddsvägg rekommenderas emellertid, eftersom den i olyckssituationer hindrar föremål att glida in i förarhytten. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen (RP 190/2004)