Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Sänkning av grundskatten för vissa fordon 2020

Genom lagen om ändring av bilagan till fordonsskattelagen (FFS 1071/2018) ändras skattebeloppen i bilagorna 1 och 1A i fordonsskattelagen, d.v.s. för de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp.

Grundskatten sänks enligt utsläppsvärdena för de fordons del vilkas koldioxidutsläpp understiger 200 gram. Dessa sänkningar allokeras till de fordon som släpper ut minst koldioxid.

Skattelättnaden betyder i genomsnitt en minskning på cirka 20 euro. Den största skattesänkningen riktar sig till renodlade elbilar med nollutsläpp.

För fordon vars koldioxidutsläpp är minst cirka 200 gram per kilometer ändras grundskatten inte.  Även denna lagändring trader i kraft 1.1.2019, och gäller den fordonsskatt som debiteras fr.o.m. 1.1.2020.