Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Sänkning av grundskatten för vissa fordon 2020

Genom lagen om ändring av bilagan till fordonsskattelagen (FFS 1071/2018) ändras skattebeloppen i bilagorna 1 och 1A i fordonsskattelagen, d.v.s. för de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp.

Grundskatten sänks enligt utsläppsvärdena för de fordons del vilkas koldioxidutsläpp understiger 200 gram. Dessa sänkningar allokeras till de fordon som släpper ut minst koldioxid.

Skattelättnaden betyder i genomsnitt en minskning på cirka 20 euro. Den största skattesänkningen riktar sig till renodlade elbilar med nollutsläpp.

För fordon vars koldioxidutsläpp är minst cirka 200 gram per kilometer ändras grundskatten inte.  Även denna lagändring trader i kraft 1.1.2019, och gäller den fordonsskatt som debiteras fr.o.m. 1.1.2020.