Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Beaktande av fordonsskatten i köpebrevet

Skriftligt avtal

Vid bilköp är det skäl att köparen och säljaren ingår ett skriftligt avtal om eventuella
obetalda fordonsskatter fram till dagen för köpet.

Avtalet kan till exempel innehålla följande klausul:

Säljaren av fordonet ansvarar för alla fordonsskatter som gäller fordonet fram till den dag detta avtal undertecknas.

Om bilens nya ägare blir tvungen att betala fordonsskatt som hört till den tidigare innehavaren eller ägaren för att undgå körförbud, har den nya ägaren rätt att kräva skadestånd av säljaren på basis av avtalsbrottet.

Ett avtal mellan säljaren och köparen har dock ingen verkan på den beskattning som ämbetsverket verkställer.

Beaktande av fordonsskatten i köpesumman

En fordonsskatt som säljaren har försummat att betala kan naturligtvis också beaktas i priset på fordonet.

Köparen kan åta sig att betala den förfallna fordonsskatten. Då skall köparen kontakta ämbetsverket som påför köparen skatt även för den tid fordonet var i säljarens ägo.

Det här rekommenderas framför allt i fall där säljaren har varit ägare till fordonet under en förhållandevis kort tid.

Hur övervakas betalningen av skatten?

Om det finns obetalda skatter för innevarande eller tidigare skatteperioder, godkänns bilens besiktning inte och bilen kan inte omregistreras.

Polisen, gränsbevakningen och tullen skall övervaka att sådant fordon inte används i trafik, för vilket förfallen skatt inte är betald. En sådan bil kan inte bogseras eller transporteras på trailer eller lavett.

Den som framför ett fordon för vilken fordonsskatt som förfallit till betalning är obetald skall för fordonsskatteförseelse dömas till böter. Likaledes skall fordonets ägare eller innehavare, som överlåtit sådant fordon att framföras av annan dömas.

Eftersom kvitto på betald skatt inte behöver förvaras i bilen sker övervakningen i praktiken endast på basis av ADB-övervakning. Den skattskyldiga kan ändå genom att visa upp ett gällande kvitto bevisa att han betalt skatt om betalningen av någon orsak ännu inte förmedlats till datasystemet.

Användningsförbudet gäller också bilens nya ägare eller innehavare även om skatten har debiterats av någon annan.

(Fordonsskattelag 57, 58 och 66 §)