Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Befrielse från fordonsskatt

Befrielse från fordonsskattens grundskatt på basis av invaliditet

  • En person som beviljats parkeringstillstånd för handikappade
    (Vägtrafiklagen 267/1981 28 b §).

  • En person som transporterar en person med handikapp som beviljats sådant tillstånd som avses i första punkten.

  • En person som har beviljats återbäring av bilskatt enligt 51 § bilskattelagen (1482/1994) eller i 50 § i samma lag avsedd befrielse från skatt på grund av men till följd av egen eller en familjemedlems sjukdom, skada eller handikapp.

Befrielse från grundskatten på grundval av en och samma persons handikapp kan fås för endast ett fordon i taget, och en skattskyldig kan få skattebefrielse på grundval av handikapp för endast ett fordon i taget.

Ansökan om skattebefrielse och aktivering av en gällande befrielse

Den skattskyldige kan hos Statens ämbetsverk söka befrielse från fordonsskattens grundskatt med blanketten Befrielse från fordonsskattens grundskatt på basis av invaliditet. Ansökan ska innehålla den skattskyldiges namn och namnet på innehavaren av parkeringstillståndet, adress och personbeteckning samt fordonets registreringsnummer och motivering till ansökan.

Till ansökan ska fogas en kopia av parkeringstillståndets bägge sidor eller ett eventuellt beslut om återbäring av bilskatt. Ifall uppgiften om återbäring finns i fordonsregistret beviljas befrielsen automatiskt, och då behövs ingen ansökan.

Annan befrielse

Fordon som registrerats som museifordon befrias automatiskt från fordonsskatt. Tillfällig användning av bilen med transport-, export- eller provskyltar är skattefri.

Övriga ansökningar om befrielse och rättelser kan göras med blanketten Ansökan om rättelse/återbäring av fordonsskatt gällande främst fordonsskattelagens § 19.

Om det parkeringstillstånd för handikapp vars kopior bifogats blanketten Befrielse från fordonsskattens grundskatt på basis av invaliditet är beviljat tidigare än pågående kalenderår, och man ej tidigare befriats från grundskatt på basis av ett och samma handikapp bör även blanketten Ansökan om rättelse/återbäring av fordonsskatt bifogas ansökan för att man skall kunna erhålla retroaktiv återbäring för skatteperioder vars slutdatum ligger inom ett tidspann av tre år från ansökningsdatumet.