Befrielse från fordonsskatt

Befrielse från fordonsskattens grundskatt på basis av invaliditet

  • En person som beviljats parkeringstillstånd för handikappade
    (Vägtrafiklagen 267/1981 28 b §).

  • En person som transporterar en person med handikapp som beviljats sådant tillstånd som avses i första punkten.

  • En person som har beviljats återbäring av bilskatt enligt 51 § bilskattelagen (1482/1994) eller i 50 § i samma lag avsedd befrielse från skatt på grund av men till följd av egen eller en familjemedlems sjukdom, skada eller handikapp.

Befrielse från grundskatten på grundval av en och samma persons handikapp kan fås för endast ett fordon i taget, och en skattskyldig kan få skattebefrielse på grundval av handikapp för endast ett fordon i taget.

Ansökan om skattebefrielse och aktivering av en gällande befrielse

Den skattskyldige kan hos Statens ämbetsverk söka befrielse från fordonsskattens grundskatt med blanketten Befrielse från fordonsskattens grundskatt på basis av invaliditet. Ansökan ska innehålla den skattskyldiges namn och namnet på innehavaren av parkeringstillståndet, adress och personbeteckning samt fordonets registreringsnummer och motivering till ansökan.

Till ansökan ska fogas en kopia av parkeringstillståndets bägge sidor eller ett eventuellt beslut om återbäring av bilskatt. Ifall uppgiften om återbäring finns i fordonsregistret beviljas befrielsen automatiskt, och då behövs ingen ansökan.

Annan befrielse

Fordon som registrerats som museifordon befrias automatiskt från fordonsskatt. Tillfällig användning av bilen med transport-, export- eller provskyltar är skattefri.

Övriga ansökningar om befrielse och rättelser kan göras med blanketten Ansökan om rättelse/återbäring av fordonsskatt gällande främst fordonsskattelagens § 19.

Om det parkeringstillstånd för handikapp vars kopior bifogats blanketten Befrielse från fordonsskattens grundskatt på basis av invaliditet är beviljat tidigare än pågående kalenderår, och man ej tidigare befriats från grundskatt på basis av ett och samma handikapp bör även blanketten Ansökan om rättelse/återbäring av fordonsskatt bifogas ansökan för att man skall kunna erhålla retroaktiv återbäring för skatteperioder vars slutdatum ligger inom ett tidspann av tre år från ansökningsdatumet.