Piratkopiering och upphovsrätt

Enligt den finska upphovsrättslagen får var och en för enskilt bruk spela in musik, filmer samt TV- och radioprogram med hänsyn till begränsningarna i lagen eller att kopieringsrätten kan vara begränsad av annan orsak t.ex. på grund av avtal.

Eftersom privatkopieringen medför ekonomiska förluster för de som innehar rättigheter till de kopierade verken, har det i upphovsrättslagen inkluderats bestämmelser om ersättning. Med hjälp av ersättningen får upphovsmän, artister och producenter betalt för sitt arbete.

Organisationen bakom ersättningen

Enligt upphovsrättslagen fattar undervisningsministeriet beslut om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier och om hur pengarna används.

Inkasseringen och annan administration omkring ersättningen skall förvaltas av en organisation som företräder ett flertal finska upphovsmän och som godkänns av undervisningsministeriet för en bestämd period på högst fem år per gång. Ministeriet har utnämnt Teosto till uppdraget.

I samband med Teosto fungerar Hyvitysmaksuyksikkö som har grundats för att i praktiken ta hand om avgifterna.

För vilka produkter gäller den upphovsrättsliga avgiften?

Avgiften skall betalas för ljud- och bildband samt annan anordning i vilket ett verk kan lagras och som i betydande utsträckning används för tillverkning av ett exemplar av ett verk för enskilt bruk (såsom C-kassett och videoband, inspelningsbar CD-, DVD- och MiniDisc-skiva samt digitalbox och mp3-spelare med inspelningsfunktion).

Import och tillverkning

Enligt upphovsrättslagen skall avgiften betalas vid import av sådana tomma kassetter och anordningar som är lämpliga för privatkopiering och som importeras för att spridas till allmänheten. Dessutom är importören direkt på grund av lagen skyldig att uppge till den inkasserande organisationen, i detta fall Teosto, de uppgifter som denna behöver i samband med inkasseringen. I praktiken faktureras ersättningen på basis av importörens anmälan.

Motsvarande skyldighet att uppge de vid inkasseringen behövliga uppgifterna och att betala ersättningen gäller också tillverkare av produkter för vilka skall betalas upphovsrättsligavgift.

Teosto/Hyvitysmaksuyksikkö ger tilläggsuppgifter om förfaringssätt och vilka blanketter som skall användas.

Bevakning

Upphovsrättslagen förpliktigar de importörer, tillverkare och försäljare som skall betala avgift för sina produkter att förse den inkasserande organisationen med alla de uppgifter som den behöver för att företa rättvis inkassering. Det har i lagen stadgats straff för kränkning av denna utredningsskyldighet.

Ämbetsverket kan enligt upphovsrättslagen på Teostos ansökan förelägga vite för att utredningsplikten uppfylls. Ämbetsverken har också rätt till inspektion hos de betalningsskyldiga för att försäkra sig om att avgiften har betalats.

Ytterligare information

Teosto ry/ Hyvitysmaksuyksikkö
Drumsövägen 1
00200 Helsingfors
Tel. 09-68101267, Fax. 09-6927683, e-post: hyvitysmaksu@teosto.fi